Κατά το στάδιο αλλαγής προμηθευτή και μετάβασης στην ELPEDISON, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής διακοπής του ρεύματος;
Όχι, η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η διαρκής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή του Δικτύου και δεν σημειώνεται καμία απολύτως διακοπή ρεύματος.