Τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ποια είναι τα οφέλη της για τον καταναλωτή;

Πρακτικά, απελευθέρωση της αγοράς σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί πλέον να επιλέξει ο ίδιος προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Συγκεκριμένα, από το 2007, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί για όλους τους καταναλωτές. 
Έτσι, ο τελικός καταναλωτής σήμερα, δεν είναι υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να αγοράζει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει μόνο ρυθμιζόμενων και μη διαπραγματεύσιμων τιμών.
Πλέον, όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή ενέργειας που προτιμά και να διαπραγματευτεί ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβει.

Η οργάνωση της αγοράς, μετά την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με τους Ν. 2773/1999 και Ν. 4001/2011, απεικονίζεται επιγραμματικά στο ακόλουθο διάγραμμα: