Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με την ELPEDISON.

Οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) ρυθμίζονται με:
(α) την ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 (Β΄ 1421) σε προσαρμογή των ρυθμίσεων της Οδηγία 2013/11/ΕΕ του για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Alternative Dispute Resolution) και

(β) τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR).

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Συνήγορο του Καταναλωτή είναι τα ακόλουθα:

Λ. Αλεξάνδρας 144,

11471 Αθήνα

email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

τηλ. 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στους κάτωθι φορείς:

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, email: info@rae.gr, τηλ. 210-3727400

2. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα, email: 1520@efpolis.gr, τηλ. 1520