Σε ποιους φορείς μπορώ να απευθυνθώ για την επίλυση εξωδικαστικών ζητημάτων;

Οι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι:

  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
    Σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους του Προμηθευτή, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4001/2011
  • Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή