Είμαι ενταγμένος σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, θα συνεχίσω να λαμβάνω την έκπτωση;
Σωστά, η έκπτωση του Κοινωνικού Τιμολογίου διατηρείται κανονικά για όλους τους πελάτες που την δικαιούνται.