Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού της Τελικής Τιμής Χρέωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο;

Ο τύπος περιγράφεται παρακάτω:

Στον τύπο υπολογισμού της Τελικής Τιμής Χρέωσης έχει εισαχθεί ένας Μηχανισμός Διακύμανσης που εξαρτάται από τη Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς ΗΕ των προηγούμενων μηνών.

-Τελική Τιμή ΠρομήθειαςΜ: Το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας & του Μηχανισμού Διακύμανσης για τον μήνα Μ, σε €/MWh
-Βασική Τιμή Προμήθειας: Τιμή σε €/MWh (σταθερή κατ’ ελάχιστον για 6 μήνες)
-Το πάγιο & οι εκπτώσεις δύναται να αλλάζουν κάθε μήνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και ενημέρωση για αυτή την αλλαγή στον 1ο λογαριασμό που ακολουθεί
-ΤΕΑΜ-1: Η Τιμή που περιλαμβάνει την Εκκαθάριση Αγοράς ΗΕ όπως δημοσιεύεται στον ΕΧΕ για τον μήνα Μ-1, εκφρασμένη σε €/MWh
-ΤΕΑΜ-2: Η Τιμή που περιλαμβάνει την Εκκαθάριση Αγοράς ΗΕ όπως δημοσιεύεται στον ΕΧΕ για τον μήνα Μ-2, εκφρασμένη σε €/MWh

Μηχανισμός Διακύμανσης:
α: Συντελεστής που επιλέγεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή
β: α * (ΤΕΑΜ-1 – ΤΕΑΜ-2). Προκύπτει ως το γινόμενο του συντελεστή α με τη διαφορά της ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-1) μειωμένη κατά την ΤΕΑ του προ-προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-2). Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, ήτοι τον Ιανουάριο 2024
-Lu και Ll: Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας.

Πότε και πώς ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης;

-Αν η ΤΕΑ είναι εκτός των ορίων, στον λογαριασμό αποτυπώνεται το ποσό που θα προκύψει από τον μηχανισμό διακύμανσης
-Μηδενική χρέωση, όταν η μεταβλητή ΤΕΑ βρίσκεται ανάμεσα στο κατώτερο και το ανώτερο όριο

Τι είναι η ΤΕΑ

Η ΤΕΑ είναι η τιμή εκκαθάρισης αγοράς της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο αριθμητικός μέσος όρος των ως άνω τιμών της ΤΕΑ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κυμαινόμενου σκέλους χρέωσης, δεν καθορίζεται από τον προμηθευτή και είναι κοινή για όλη την αγορά. Ανάλογα με τις μηνιαίες τιμές της ΤΕΑ ρυθμίζεται ο μηχανισμός διακύμανσης και η μετέπειτα πιθανή πίστωση ή χρέωση στον λογαριασμό σας.

Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού της τελικής συνολικής χρέωσης ενέργειας για τον μήνα Αύγουστο 2023:

Έστω κατανάλωση: 300 kWh

ΤΕΑΙουλίου: 0,11268 € / kWh

ΤΕΑΙουνίου: 0,09149 € / kWh

Συνολική χρέωση ενέργειας μήνα Αυγούστου 2023:

Χρέωση Μηχανισμού Διακύμανσης:
1,3115 x (0,11268 € / kWh - 0,040) + 1,3115 x (0,11268 € / kWh - 0,09149 € / kWh) = 0,12311 € / kWh

Χρέωση ενέργειας: (0,089 € / kWh + 0,12311 € / kWh) x 300 kWh = 63,63 €

Χρέωση παγίου: 5€

Συνολική χρέωση ενέργειας μήνα Αυγούστου 2023: 68,63 €