Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικού Τιμολογίου;
Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν το Ειδικό Τιμολόγιο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την Τελική Τιμή Προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.