Προμήθεια καθολικής υπηρεσίας

Η ELPEDISON, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 (σχετικά με τον «Καθορισμό Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας»), έχει οριστεί Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το  άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους». Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι τέσσερις παρακάτω κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίας:

 

  1. Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
  2.  Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο
  3.  Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
  4.  Εμπορικός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

 

Με το άρθρο 138 του Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) και για την χρονική περίοδο 01.08.2022 έως 01.07.2023, αναστέλλεται η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταβάλλοντας έτσι όλες τις σχετικές χρεώσεις προμήθειας. Ειδικότερα για τους καταναλωτές που προμηθεύονται Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, για τον προσδιορισμό των σχετικών χρεώσεων (άρθρο 107 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022)), λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω κατηγοριών, όλων των ενεργών προμηθευτών, και επιλέγεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) («Τιμολόγιο Αναφοράς»). Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων».

 

Η ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας δύναται να επανέλθει εκ νέου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε  εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής


Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του άρθρου 138 Ν.4951/2022 - ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022 (από 01/07/2023) οι χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αυτές ορίζονται στην την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 (ΦΕΚ Β΄ 2400/17.06.2020), αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανά κατηγορία καταναλωτή:

                                        Home Energy START (8kVA)

Χρέωση Ημέρας (€/kWh)

0,12385€

Χρέωση Νύχτας (€/kWh)

 0,08845 €

Πάγια Χρέωση Ημέρας (€/μήνα)

0,47320 €

Πάγια Χρέωση Νύχτας (€/μήνα)

0,62160 €

 

                                        Home Energy START (25kVA)

Χρέωση Ημέρας (€/kWh)

0,12385 €

Χρέωση Νύχτας (€/kWh)

0,08845 €

Πάγια Χρέωση Ημέρας (€/μήνα)

1,48960 €

Πάγια Χρέωση Νύχτας (€/μήνα)

0,62160 €