Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Η καριέρα περιγράφει το ταξίδι μας στη ζωή, τη μάθηση και την εργασία και είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν ενεργά την καριέρα τους. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει δεξιότητες, γνώση και θέληση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες προκειμένου να προσφέρουν προστιθέμενη αξία τόσο στους ίδιους όσο και στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται.


Σε αυτό το πλαίσιο, η ELPEDISON έχει σχεδιάσει ένα αναλυτικό πλαίσιο Επαγγελματικής Εξέλιξης, το οποίο καθορίζει τα μονοπάτια σταδιοδρομίας και τους διαθέσιμους ρόλους για κάθε εργαζόμενο, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής κίνησης, εντός του οργανισμού. 

Με την ανάπτυξη του πλαισίου Επαγγελματικής Εξέλιξης, η ELPEDISON ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων, δεδομένου ότι ικανοποιεί την ανάγκη τους για ανάπτυξη εντός της εταιρείας, εκπληρώνοντας παράλληλα τον στρατηγικό στόχο οι σωστοί άνθρωποι να βρίσκονται στις σωστές θέσεις και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες και οι δεξιότητές τους.  Το πλαίσιο Επαγγελματικής Εξέλιξης προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο στον οργανισμό όσο και στους εργαζόμενους, καθώς:
Προωθεί μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης και συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης.
Εξασφαλίζει διαφάνεια και σαφήνεια για τις πιθανές επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να έχει κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία, καθώς επίσης αναγνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει προκειμένου να αναπτύξει την καριέρα του. 
Αξιοποιεί καλύτερα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μέσω προαγωγών, εσωτερικών μετακινήσεων, εμπλουτισμού εργασιακών καθηκόντων κ.λπ.
Αυξάνει τη δέσμευση των εργαζομένων. 
Βελτιώνει την ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών: Ένα σωστό πρόγραμμα σχεδιασμού σταδιοδρομίας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια της Εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις.
Διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια, μέσω της στελέχωσης εσωτερικών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους της εταιρείας. 
Βελτιώνει τη συνολική απόδοση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.