Η αντιμετώπιση του ζητήματος της Κλιματικής Αλλαγής

Η ELPEDISON ακολουθεί, σε όλες τις δραστηριότητές της, τους κανόνες και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, με σκοπό την αποφασιστική αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής.
Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα το κανονιστικό πλαίσιο στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στα γραφεία, λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις, αξιολογεί και παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τα διαθέσιμα δεδομένα και εφαρμόζει, στο μέτρο του δυνατού, τις καταλληλότερες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. Όλες οι εταιρικές, εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις αρχές της "πράσινης ανάπτυξης", επιδιώκοντας ένα βιώσιμο αύριο, σε ένα καλύτερο, ενεργειακά ανεξάρτητο περιβάλλον.
Η ELPEDISON συμμερίζεται το όραμα που παρουσιάζεται στη δέσμη νομοθετικών προτάσεων "Fit for 55" στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής «πράσινης συμφωνίας», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τον κλιματικό στόχο της Ε.Ε για το 2030 και στην εισαγωγή νέων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην επίτευξη των μετασχηματιστικών αλλαγών που απαιτούνται στην οικονομία, την κοινωνία και τη βιομηχανία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Έτσι, η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική της με σκοπό τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.