Η Εστίασή μας στο Περιβάλλον και στην Ενέργεια

Στην ELPEDISON, πιστεύουμε ότι το να μπορούμε να κοιτάμε τον ουρανό, να απολαμβάνουμε τον ήλιο και αισθανόμαστε τον αέρα, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι εταιρικές, εμπορικές και βιομηχανικές μας δραστηριότητες συνάδουν με τις αρχές της «πράσινης ανάπτυξης» και της αειφορίας, αναζητώντας ένα βιώσιμο αύριο, μέσα σε ένα καλύτερο, ενεργειακά αυτόνομο περιβάλλον.

Για την ELPEDISON, η δημιουργία αξίας βασίζεται στην ικανότητα επίτευξης των χρηματο-οικονομικών στόχων παράλληλα με τη σταδιακή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ακολουθώντας ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να καλύψουν τις προσδοκίες τους.

Η επένδυση της ELPEDISON στο φυσικό αέριο, το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν τεχνολογίες και εφαρμογές συνυφασμένες με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η προώθηση του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζεται και στις δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ELPEDISON, στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη, μέσω:

Της υιοθέτησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης τελευταίας τεχνολογίας
Δραστηριοτήτων για την προστασία της ποιότητας του αέρα, του κλίματος, του εδάφους, του υπεδάφους, της φύσης και του περιβάλλοντος
Συγκεκριμένων ενεργειών ελαχιστοποίησης θορύβου, δονήσεων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
Της διαχείρισης των υγρών και στερέων αποβλήτων με έμφαση στην ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση τους
Υλοποίησης διαδικασιών σχεδιασμού που αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Συνεχούς χρήσης προγραμμάτων, για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών των Μονάδων
Για το σκοπό αυτό, η ELPEDISON έχει εφαρμόσει, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου της Συστήματος Διαχείρισης, συγκεκριμένη Πολιτική Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει, βάσει των Προτύπων EN ISO 14001:2015 και EN ISO 50001:2018