Ο Κώδικας Ηθικής είναι μια δήλωση των κοινών αξιών της ELPEDISON και των προτύπων συμπεριφοράς που αναμένεται να εκπληρώνονται από κάθε υπάλληλο της ELPEDISON, τρίτους και Επιχειρηματικούς εταίρους. Περιγράφει τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές που διέπουν τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά στην ELPEDISON και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται και πρέπει να διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι αρχές που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, σε πολλές περιπτώσεις, κινούνται πιο πέρα από τις απαιτήσεις του νόμου και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον χειρισμό ορισμένων ζητημάτων με τρόπο που συνάδει με την νοοτροπία μας όσον αφορά την ευθύνη, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Δείτε εδώ τον Κώδικα Ηθικής.