Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση Σύνδεσης με Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) για νέα εγκατάσταση

Mισθωτήριο οριστικοποιημένο μέσω TAXIS ή Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Ένδειξη μετρητή