Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου Διαχειριστή

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση με Δίκτυο ΕΔΑ για νέα εγκατάσταση

Πρακτικό Γ.Σ. συνιδιοκτητών με το οποίο ορίζουν τον διαχειριστή ή εναλλακτικά, Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Σε περίπτωση που η πολυκατοικία έχει δικό της ΑΦΜ, βεβαίωση ΑΦΜ πολυκατοικίας και πρακτικό εκπροσώπησης της

Δήλωση-Εξουσιοδότηση ΕΔΑ

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οφειλών

Φωτογραφία μετρητή
δεν απαιτείται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις