Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση με Δίκτυο ΕΔΑ για νέα εγκατάσταση

Μισθωτήριο οριστικοποιημένο μέσω TAXIS ή Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Δήλωση-Εξουσιοδότηση ΕΔΑ

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οφειλών

Φωτογραφία μετρητή
δεν απαιτείται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις