Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου Νόμιμου Εκπροσώπου

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση με Δίκτυο ΕΔΑ για νέα εγκατάσταση

Για φυσικά πρόσωπα: ‘Έναρξη Επιτηδεύματος ή Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ

Για Νομικά πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ

Μισθωτήριο οριστικοποιημένο μέσω TAXIS ή Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Δήλωση-Εξουσιοδότηση ΕΔΑ

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οφειλών

Φωτογραφία μετρητή
δεν απαιτείται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις