Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου Νόμιμου Εκπροσώπου

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση Σύνδεσης με Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) για νέα εγκατάσταση

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση με Δίκτυο ΕΔΑ για νέα εγκατάσταση

Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος ή Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ

Για Νομικά πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ

Mισθωτήριο οριστικοποιημένο μέσω TAXIS ή Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Δήλωση-Εξουσιοδότηση ΕΔΑ

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οφειλών

Ένδειξη μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτογραφία μετρητή
δεν απαιτείται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις