Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατήριου Διαχειριστή

Τελευταίος εκκαθαριστικός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση Σύνδεσης με Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) για νέα εγκατάσταση

Τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου προμηθευτή ή Σύμβαση με Δίκτυο ΕΔΑ για νέα εγκατάσταση

Δήλωση-Εξουσιοδότηση ΕΔΑ

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οφειλών

Πρακτικό Γ.Σ. συνιδιοκτητών με το οποίο ορίζουν τον διαχειριστή ή εναλλακτικά, Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Σε περίπτωση που η πολυκατοικία έχει δικό της ΑΦΜ, βεβαίωση ΑΦΜ πολυκατοικίας και πρακτικό εκπροσώπησης της

Ένδειξη μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτογραφία μετρητή φυσικού αερίου
δεν απαιτείται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις