Υγεία και Ασφάλεια στην Eργασία

Η αποστολή της ELPEDISON είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, με τους οποίους φροντίζει για την ανάπτυξη και επέκταση της χρήσης των τεχνολογιών εκείνων που είναι οι πιο αποτελεσματικές και απόλυτα συμβατές με τις επαγγελματικές απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας. Η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης, που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, δείχνει τη δέσμευσή μας να προχωράμε πέρα από την απλή συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς. Προωθούμε μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, με θετική επίδραση στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας ασφάλειας, σε κάθε έκφανση της λειτουργίας μας. 


Στην ELPEDISON, θεωρούμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας ως μέγιστης σημασίας. Για το λόγο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ειδική Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, η οποία συνοψίζει τους στόχους μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Δεσμευόμαστε για την επίτευξη υψηλών επιπέδων στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων δεικτών επίδοσης και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σκοπός είναι η πρόληψη περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό, ασθένεια ή ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.

Επιγραμματικά, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε πάντα: 
Την πλήρη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων Υγείας και Ασφάλειας.
Την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας.
Την επαρκή και αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους για σχετικά θέματα. 
Τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων της ELPEDISON στην εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας. 
Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, είτε εργάζονται στα γραφεία είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.  
Τον ορισμό σαφών, μετρήσιμων, ρεαλιστικών και προγραμματισμένων στόχων Υγείας και Ασφάλειας. 
Την περιοδική επανεξέταση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, ώστε οι δραστηριότητές μας να βελτιώνονται διαρκώς και να ελαχιστοποιούνται τυχόν περιστατικά πλημμελούς συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες. 
Την περιοδική επανεξέταση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας και της υφιστάμενης Πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των δραστηριοτήτων μας και η ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.