Εταιρική Υπευθυνότητα

Η ευθύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε καθημερινά, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας εντάσσεται στην εταιρική μας κουλτούρα και τη φιλοσοφία μας.

Για την ELPEDISON, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο από φιλανθρωπικές εισφορές και χορηγίες. Είναι κάτι που εφαρμόζεται καθημερινά στη διαχείριση όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις Θεωρίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι εταιρείες είναι σε θέση να επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανισορροπίες. Παράλληλα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα περισσότερο από κάθε άλλο φορέα, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις πολιτών, να βελτιώσουν την ποιότητα της ανάπτυξης, δεδομένου ότι δραστηριότητές τους επηρεάζουν μεγάλο βαθμό ενδιαφερομένων.

Η ικανότητα της διαχείρισης σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πέρα από τις απαιτήσεις που απορρέουν από νόμους και κανονισμούς, με συνέπεια προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι ουσιαστικής σημασίας για την συνέχεια και την επιτυχία οποιουδήποτε επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Η βιωσιμότητα και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική παράμετρο του επιχειρηματικού μοντέλου της ELPEDISON και μεταφράζεται σε διάφορες προτεραιότητες. Η ικανοποίηση των πελατών μας, ο σεβασμός προς τους υφιστάμενους νόμους, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών μας, η συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και τις τοπικές κοινότητες, είναι οι κατευθυντήριες αρχές που εμπνέουν τις ενέργειες όλων των υπαλλήλων και συνεργατών της ELPEDISON.